Trung tâm Tuyến sinh – Truyền thông

Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 957/QĐ-ĐHCL/ ngày 06 /12 /2019 của Hiệu trưởng Game tài xỉu rút tiền mặt .

Tên đầy đủ: Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông Game tài xỉu rút tiền mặt

Tên Tiếng Việt viết tắt: TT TS-TT

Tên giao dịch Quốc tế: Center for Admissions – Communication

Văn phòng Trung tâm đặt tại cổng chính Game tài xỉu rút tiền mặt .

 

 

Chức năng

  1. Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về yêu cầu quản lý thông tin mạng, phương thức quảng bá thông tin tuyển sinh tại Game tài xỉu rút tiền mặt .
  2. Tổ chức triển khai hoạt động tuyển sinh, quảng bá và truyền thông các hoạt động của nhà trường.

Nhiệm vụ

  1. Xây dựng các kế hoạch, đề án, phương án tuyển sinh, chế độ chính sách cho sinh viên theo đúng quy định của nhà trường và của Bộ Giáo dục.
  2. Xây dựng các kế hoạch, đề án, phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng tại nhà trường.
  3. Xây dựng các kế hoạch, đề án, phương án truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu Game tài xỉu rút tiền mặt .

Tổ chức bộ máy của Trung tâm

  1. Ban Giám đốc gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.
  2. Trung tâm có các Tổ chuyên môn, mạng lưới cộng tác viên….theo sự phân công của Giám đốc trước tình hình thực tế, nhu cầu công việc của Trung tâm
TT HỌ TÊN CHỨC VỤ PHÂN CÔNG
1 CN. Lý Đại Hồng Giám đốc Phụ trách chung
BỘ PHẬN TUYỂN SINH
2 CH. Bang Phùng Tố Dương Phó Giám đốc Thường trực Tuyển sinh
3  

ThS. Mai Thành Tâm

 

Phó Giám đốc

Tuyển sinh & quản lý các trang mạng xã hội trong tuyển sinh
4 ThS. Lâm Hữu Tuấn Chuyên viên Nhập liệu
5 CH. Hoàng Thị Hương Chuyên viên Tuyển sinh Online & văn thư
BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG
6 ThS. Nguyễn Văn Chạy Phó Giám đốc Sản xuất các clip chương trình tuyển sinh, sự kiện, phụ trách duyệt bài đăng website
BỘ PHẬN THÔNG TIN MẠNG
7 ThS. Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc An ninh mạng, website trường. Hạ tầng, hệ thống mạng
8 ThS. Nguyễn Hoàng Tiển Chuyên viên Hệ thống Wifi, camera, người dùng cuối, đăng bài wesbsite

Nguồn: Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông